§ 1 Definicje

 1. Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:
  1. Sprzedawca — Mateusz Gawełczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MATEUSZ GAWEŁCZYK DIETEYTK SPORTOWY z siedzibą przy ul. Tunelowej 29a/1, 40-676 Katowice, NIP: 6272689154, REGON 363721907;
  2. Kwestionariusz osobowy – wypełniany przez Klienta formularz po złożeniu zamówienia, zawierający dane niezbędne do rozpoczęcia świadczenia usług przez Sprzedawcę;
  3. Indywidualny plan żywieniowy– sporządzany przez Sprzedawcę w ramach wybranej przez Klienta usługi;
  4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży;
  5. Moje konto– konto Klienta zamieszczone w Sklepie Internetowym dietetyksportowy.online, za pomocą którego Klient może zarządzać Subskrypcjami, swoimi danymi, a także monitorować status zamówienia;
  6. Pakiet Performance Pro/Konsultacje Online/Indywidualny Program Żywieniowy/Gotowe Plany Żywieniowe– nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na mocy umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  7. Produkt– usługa dostępna w Sklepie Internetowym dietetyksportowy.online
  8. Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  9. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego dietetyksportowy.online
  10. Serwis dietetyksportowy.online – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.dietetyksportowy.online wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy której wykorzystaniu Sprzedawca dokonuje świadczenia usług drogą elektroniczną.
  11. Sklep Internetowy www.dietetyksportowy.online – podstrona Serwisu dietetyksportowy.online za pomocą której Sprzedawca dokonuje świadczenia usług drogą elektroniczną.
  12. Umowa – umowa sprzedaży zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a danym Klientem, o treści ustalonej Regulaminem. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowę o dzieło;
  13. Usługi odpłatne– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej między Sprzedawcą a Klientem tj. Pakiet Performance Pro, Konsultacje Online, Indywidualne Programy Żywieniowe, Gotowe Plany Żywieniowe

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy, działający pod adresem www.dietetyksportowy.online jest: Mateusz Gawełczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MATEUSZ GAWEŁCZYK DIETETYK SPORTOWY z siedzibą przy ul. Tunelowej 29a/1, 40-676 Katowice, NIP: 6272689154, REGON: 363721907.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług poprzez zorganizowany Sklep Internetowy www.dietetyksportowy.online za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej: „Klientem”) w Sklepie Internetowym www.dietetyksportowy.online jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
 5. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym www.dietetyksportowy.online oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
  • Ukończyła lat 16 (lat) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, chyba że jej przedstawiciel ustawowy wyrazi zgodę na korzystanie ze Sklepu internetowego www.dietetyksportowy.online;
  • Która zaakceptowała Regulamin.
 7. Usługi odpłatne świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Usługi świadczone będą w języku polskim.
 9. Usługi świadczone przez Sprzedawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do żadnych innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 10. Klientowi nie wolno upubliczniać materiałów lub informacji, do których Sprzedawcy przysługują majątkowe prawa autorskie.
 11. Sprzedawca zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy, przy użyciu których Klient korzysta z usług Sprzedawcy, nie obciążają Sprzedawcy.

§ 3 Warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę

 1. Usługami świadczonymi Użytkownikowi przez Sprzedawcę odpłatnie są dostępne w Sklepie Internetowym www.dietetyksportowy.online Pakiet Performance Pro, Konsultacje Online, Indywidualne programy żywieniowe, Gotowe Plany Żywieniowe.
 2. W ramach odpłatnych usług Sprzedawcy przysługują:
  • W przypadku zakupu indywidualnego programu żywieniowego dostęp do swojego planu żywieniowego za pomocą aplikacji  alloweat przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania planu żywieniowego. Indywidualny program żywieniowy nie obejmuje konsultacji wstępnej oraz kontaktu z dietetykiem po przygotowaniu planu. Po upływie 3 miesięcy istnieje możliwość dalszego korzystania z planu i wszystkich możliwości aplikacji w cenie 9,99 zł/miesiąc.
  • W przypadku zakupu Pakietu Performance Pro dostęp do swojego planu żywieniowego za pomocą aplikacji alloweat przez okres trwania Pakietu, stałe wsparcie dietetyka i nielimitowany kontakt w godzinach pracy. Po upływie wybranego okresu współpracy istnieje możliwość dalszego korzystania z planu i wszystkich możliwości aplikacji w cenie 9,99 zł/miesiąc.W przypadku zakupu konsultacji online, konsultacja ze Sprzedawcą za pomocą Skype, Google Meet lub połączenia telefonicznego, po uprzednim zarezerwowaniu terminu konsultacji za pomocą formularza dostępnego na stronie www.dietetyksportowy.online. Do 48h po zakończonej konsultacji Klient otrzymuje podsumowanie z treściami, które omówione zostały podczas konsultacji oraz zmianami, które powinien wprowadzić,
  • W przypadku zakupu Gotowego Planu Żywieniowego dostęp do wybranej miesięcznej diety dla kolarza lub triathlonisty.
 3. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że odpłatne usługi Sprzedawcy dostępne są wyłącznie przez okres wskazany w § 3 ust. 2, zaś po upływie tego okresu usługi przestają być dostępne.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że zabronione jest dostarczenia przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Warunki korzystania z usług Sprzedawcy świadczonych odpłatnie

 1. Sprzedawca zastrzega, iż korzystanie z usług świadczonych Klientowi odpłatnie wymaga dodatkowo:
  • Posiadania aktywnego konta mailowego,
  • Uiszczenia stosownej opłaty za usługę zgodnie z ceną podaną w Sklepie Internetowym www.dietetyksportowy.online
  • W przypadku usługi Pakiet Performance Pro – systematycznego udostępniania Sprzedawcy planu treningowego w terminie przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tygodnia, którego dotyczy przesyłany plan.

§ 5 Warunki świadczenia odpłatnych usług przez Sprzedawcę

 1. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług przez Sprzedawcę nastąpi, na co Klient wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty za wybraną usługę, z tym zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia świadczenia uzależniony jest od dostarczenia przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji, szczególnie kwestionariusza osobowego oraz planu treningowego, jeżeli są niezbędne. W przypadku, gdy Klient nie dostarczy wyżej wymienionych informacji do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi przez Sprzedawcę, powyższy termin może ulec wydłużeniu.
 2. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
  • Do prawidłowego wykonania odpłatnych usług przez Sprzedawcę niezbędne jest należyte współdziałanie Klienta polegające na systematycznym dokonywaniu i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji, z uwagi na fakt, że indywidualny plan dietetyczny przygotowywany jest każdorazowo na podstawie informacji wysyłanych przez Klienta do Sprzedawcy.
  • W przypadku Pakiet Performance Pro niedostarczenie przez Klienta planu treningowego do piątku do godziny 10:00 spowoduje, że plan żywieniowy na kolejny tydzień może nie zostać dostarczony do Klienta w wyżej wskazanym terminie.
  • Indywidualny program żywieniowy dostosowywany jest do indywidualnej aktywności fizycznej Klienta, zgodnej z dostarczonymi przez niego informacjami. W przypadku zmiany objętości i intensywności wykonywanej przez Klienta aktywności fizycznej założenia indywidualnego planu żywieniowego należy ponownie dostosować do aktualnych danych.
  • Korzystając z odpłatnych usług Sprzedawcy, Klient winien ściśle stosować się do indywidualnych planów dietetycznych, które mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z osobami upoważnionymi do tego przez Sprzedawcę, w szczególności zaś, że nie wolno mu modyfikować tych planów samodzielnie lub przy pomocy, lub udziale innych niż wyraźnie do tego wskazane przez Sprzedawcę osób.
  • Indywidualne programy żywieniowe, mimo iż przygotowywane będą na podstawie aktualnego stanu wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Klienta efektów, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
  • W przypadku niestawienia się na konsultacji online w terminie wybranym przez klienta przy składaniu rezerwacji na konsultację online ze Sprzedawcą za pośrednictwem wtyczki Bookero (zarezerwowanie terminu konsultacji za pomocą formularza dostępnego na stronie www.dietetyksportowy.online) opłata nie podlega zwrotowi, o ile klient nie anulował rezerwacji minimum 24h przed planowaną wizytą.
 3. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, iż w przypadku opóźnienia w dostarczaniu niezbędnych dla Sprzedawcy informacji, w tym wyników pomiarów masy ciała oraz planów treningowych plany mogę nie być dostarczane do Klienta w terminie, a Klient nie nabywa żadnego roszczenia o przedłużenie okresu świadczenia odpłatnych usług przez Sprzedawcę stanowiących indywidualny plan żywieniowy lub o zwrot części bądź całości uiszczonej opłaty.

§ 6 Zamawianie usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.dietetyksportowy.online

 1. Zamówienia usług przyjmowane są poprzez stronę internetową www.dietetyksportowy.online.
 2. Każda usługa w Sklepie Internetowy www.dietetyksportowy.online  jest szczegółowo opisana.
 3. Klient, zamawiając usługę, dokonuje jej wyboru.

§ 7 Zasady składania zamówienia

 1. Po wybraniu przez Klienta usługi należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.
 2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu ikony koszyka w pasku w prawym górnym rogu strony. Chcąc przejść do złożenia zamówienia, należy po wejściu do koszyka wybrać przycisk „Przejdź do kasy”, który uruchamia stronę, na której należy założyć konto klienta i jednocześnie wypełnić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji, adres e-mail, sposób zapłaty.
 3. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności online, a następnie wybrać przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Sprzedawca przewiduje wyłącznie dokonywanie płatności online. Klient może dokonać płatności online kartą płatniczą lub przelewem poprzez serwis Przelewy24 oraz przelewem tradycyjnym. Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Klient dokuje złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24), zamówienia uznaje się za złożone nieprawidłowo, tym samym nie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług oraz zrealizowania zamówienia. W takiej sytuacji Klient składa zamówienie ponownie.
 7. Zaprzestanie przechodzenia do kolejnych kroków zamówienia oraz wyjście z podstrony służącej do składania zamówień, do czasu dokonania płatności uznawane są za anulowanie zamówienia. Jeśli klient nie zrealizuje procesu zamówienia do końca, tj. nie dokona płatności, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 8. Niezwłocznie po opłaceniu zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Klienta, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie i opłacenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma numer złożonego zamówienia. W przypadku zamówienia i opłacenia usługi klient przekierowany zostanie na stronę z kwestionariuszem osobowym, którego wypełnienie jest niezbędne do przystąpienia przez Sprzedawcę do świadczenia usług na rzecz Klienta. Po wypełnieniu kwestionariusza osobowego należy wybrać przycisk „Wyślij”, zamieszczony poniżej kwestionariusza osobowego. Po przesłaniu kwestionariusza Klient otrzyma dane kontaktowe Sprzedawcy, któremu należy przesyłać dane niezbędne do realizacji usługi przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych ze złożeniem zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

§ 8 Ceny usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Ceny w Sklepie Internetowym www.dietetyksportowy.online podawane w złotych polskich są cenami brutto.
 2. Cena podana na stronie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania przez niego zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen usług, wprowadzania nowych towarów lub usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu.

§ 9 Niemożność złożenia zamówienia

 1. Wszystkie usługi sprzedawane w Sklepie Internetowym www.dietetyksportowy.online są usługami dostępnymi.
 2. W wyjątkowych sytuacjach Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

§ 10 Formy płatności za usługi

 1. Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Sprzedawcę to:
  • szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu Przelewy24;
  • przelewy tradycyjne przy wyborze, których klient otrzymuje numer konta, na który należy dokonać wpłaty np. na poczcie.
  • Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym, czy dana karta spełnia ten warunek, należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

§ 11 Odstąpienie od umowy świadczenia usług

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku świadczenia usług konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu przesłania kwestionariusza osobowego.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do Umowy:
  1. Jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia,
  4. Produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres: Mateusz Gawełczyk, ul. Tunelowa 29a/1, 40-676 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@dietetyksportowy.online
 5. Konsument może także skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który w przypadku wybrania tej formy, należy wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać oryginał pocztą na adres Mateusz Gawełczyk, ul. Tunelowa 29a/1, 40- 676 Katowice.  Formularz można także przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@dietetyksportowy.online. W przypadku wybrania drogi elektronicznej należy wysłać skan oryginału wypełnionego formularza. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego www.dietetyksportowy.online jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 12 Reklamacje towarów i usług

 1. Każdy produkt kupiony w Sklepie Internetowym www.dietetyksportowy.online podlega reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Reklamację należy złożyć drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail kontakt@dietetyksportowy.online. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji towaru jest odesłanie wadliwego towaru wraz z pismem reklamacyjnym na adres: Mateusz Gawełczyk, ul. Tunelowa 29a/1, 40-676 Katowice. Do towaru Klient załącza fakturę zakupu.
 3. W przypadku złożenia reklamacji należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz reklamacji. W przypadku reklamacji usługi należy wysłać skan oryginału wypełnionego formularza na adres kontakt@dietetyksportowy.online. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 5. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.
 6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma zwrot zapłaty za zakupione produkty w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji:
  • w przypadku płatności za pomocą przelewu – na konto bankowe, wskazane przez Klienta e-mailem lub w piśmie reklamacyjnym;
  • w przypadku płatności kartą – zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zamówionych produktów.

§ 13 Przetwarzanie danych osobowych, Polityka prywatności oraz plików cookies

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach serwisu jest Mateusz Gawełczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MATEUSZ GAWEŁCZYK DIETETYK SPORTOWY z siedzibą w Katowicach 40-676, przy ul. Tunelowej 29a/1, posiadający REGON: 363721907, NIP: 6272689154.
 2. Klienci Sklepu Internetowego www.dietetyksportowy.online przekazują swoje dane osobowe niezbędne w procesie realizacji zamówienia wyłącznie na potrzeby Sklepu internetowego www.dietetyksportowy.online. Podanie przez Klienta jego danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego realizację.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania danych osobowych, ich zakresu, kategorii osób/podmiotów, którym dane będą mogły być przekazane oraz czasu ich przechowywania zostały ujęte w klauzulach informacyjnych zamieszczonych w miejscach, w których Sprzedawca pozyskuje dane osobowe https://dietetyksportowy.online/polityka-prywatnosci/
 4. Polityka Prywatności i plików Cookies oraz klauzule informacyjne stanowią integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności i plików Cookies. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym, pod adresem: kontakt@dietetyksportowy.online
 3. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej dietetyksportowy.online
 5. Zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.dietetyksportowy.online opisy usług zdjęcia oraz wszelkie innych materiały stanowią własność Sprzedawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kontakt: Mateusz Gawełczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MATEUSZ GAWEŁCZYK DIETETYK SPORTOWY, tel: 531986031, adres e-mail: kontakt@dietetyksportowy.online, nr rachunku bankowego:  PL96 1050 1214 1000 0092 4088 7001


Zał. Nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mateusz Gawełczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MATEUSZ GAWEŁCZYK DIETETYK SPORTOWY ul. Tunelowa 29a/1, 40-676 Katowice adres e-mail kontakt@dietetyksportowy.online

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia……………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy nr………………………………………

Data ………………..Podpis…………………..


Zał. Nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Mateusz Gawełczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MATEUSZ GAWEŁCZYK DIETETYK SPORTOWY ul. Tunelowa 29a/1, 40-676 Katowice adres e-mail kontakt@dietetyksportowy.online

Przedmiot reklamacji:

………………………………………………………………………………………………………………

Numer faktury ………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………………………..

Zgłoszenie reklamacji (opis wad i okoliczności ich powstania):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .……………………………………………..

Kiedy wady zostały stwierdzone …………………………………………………………………………………………………

Działania naprawcze/żądanie reklamującego:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,(___) usunięcie wady,(___) odstąpienie od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy nr……………………………………………………………………………………………………………

Data ………………..

Podpis………………….

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania reklamacji ……………………………….Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….
Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………(Data i podpis Sprzedawcy)

Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem/taryfą operatora”.